Jump to Navigation

samajachya hitasathi buddha dhamm ani shiv dhamm grjech

aaj ya jgat anek atyachar hot ahet tyasathio janatechya hitasathi samajala aj chatrapati shivaji maharajanchya swarajyachi garaj ahe rashtramata jijavuni sakarale swap aaj chindhadya chindhadya hotana apan aaj pahtoy jya mahmanavane akhand parishram ghevun swarajy ubharale tya rajanchya karyachi jan ajachya rayatela nasane hi ek khedachi baba ahe jithe masaheb jijavuni shivaji ghadvun dakhavala aaj pretek ghara gharat shivaji asayala hava pan amachya samajachi vichar karanyachi vyman agadi paach varshache ahe
tathagat bhagavan buddhachya vidnyan vadi dhammane ani chhatapatinchya vidnyanrupi karyane aajacha samaj taru sakto tyasathi janatene saras vichar karun shivprabhunche rajy ya jagat aanayala pahije satyacha sodh ghene jitakle garajeche ahe titakech buddha vichar ani shiv vichar ghene garajeche ahe
dr babasahebani ya deshachi ghatna liahtana sangitale mala ghatna liahayal farase sahyas lagalech nahit karn mazya samor chatrapatinch swarajy hote mhanaje shivaji rjani swarajy ssthapan kel te janateche rajy asav mhanunach paan samaj ha tya gistika de jast laksha det nahi ya samjala kontya ghosthi ghyayachya ani kontya ghosthi nahi ghyayachya ya ajun mahit nahi chhatrapati shivaji rajani apala swarjya he rayatechya hitasathi av mhanunkasun prayatn kele
shantidut bhagvan budhachya dhamane aaj vidnyan rupi dhamm mhanun jagatat prasarit zala tathagatanche tatvdnyan hech yajagala taranhar ahe he aaj sarya jagala mahit ahe
shivaji rajanchya vicharane ani masahebanchya shikavaniane aaj chalale tar sara maharashtra aaj jagachya phudhe asel

jay jijau

jay shivray

jay bhimMain menu 2

by Dr. Radut.